Denna sida använder cookies (läs mer). Du accepterar detta genom att fortsätta använda webbplatsen. Stäng rutan / acceptera.
Berga Kyrkliga Samfällighet
Herren är min herde, ingenting skall fattas mig... Psaltaren 23

 

Kyrkor i Berga Församling


Begravning

Begravningspastoral för församlingarna i Berga pastorat                                                                                                                
 
Denna pastoral avser begravningar i Svenska kyrkan i Berga pastorat.
 
Vi är som församlingar i Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten, vilket innebär att vi har ansvar för såväl kyrkliga som borgerliga begravningar. Vi skall se till att en god service upprätthålles, lokal för förrättning erbjuds samt att begravningsplats på kyrkogården finns tillgänglig.
För borgerliga begravningar hänvisas i första hand till begravningskapellet på Annelundskyrkogården i Ljungby.
Gravplatser för andra trosbekännare än kristna hänvisas till Växjö stift.
Vid begravning av icke kyrkotillhöriga är grundregeln att begravning enligt Svenska kyrkans ordning inte erbjuds. Om den avlidne utträtt ur Svenska kyrkan bör detta respekteras. Eventuella undantag görs efter beslut av kyrkoherden i samråd med förrättande präst.
 
Det pastorala handlandet i samband med dödsfall och begravning skall ge uttryck för vårt kristna hopp om uppståndelsen från de döda. De sörjande skall bemötas med respekt och medkänsla.
 
Före begravningen
 
De flesta dödsfall nuförtiden, anmäls av begravningsbyrån. Endast sporadiskt kommer anmälan om dödsfallet direkt till pastorsexpeditionen. Tid och plats för begravning görs upp i samråd med begravningsbyrån – oftast när de anhöriga är närvarande. Det är viktigt att begravningsbyrån tar hänsyn till såväl de anhörigas önskemål, som församlingens policy.
 
Begravningstider erbjuds i första hand onsdag och fredag kl 11 eller 14 i Berga församling. I övriga församlingar i pastoratet kan eventuellt också torsdagar erbjudas. Tjänstgörande präst skall kopplas in från början i planeringen av begravningen, eftersom detta är en del av det pastorala arbetet och en gudstjänst.

Just nu, pga. spridningen av Corona-viruset, är antalet gäster begränsade till 20 personer. 

 
Själaringning sker i måndag – fredag kl 10.00. Om dödsfallet anmäls efter kl 09.00 sker ringning påföljande dag. Kyrkan hålls öppen för enskild andakt och ljuständning i samband med ringning.
Själaringning för kyrkotillhöriga i annan församling kan ske om önskemål för detta framställs.
Själaringning för icke kyrkotillhöriga görs inte.
 
 
Tacksägelse görs i regel första söndagen efter det att dödsfallet anmälts till pastorsexpeditionen. Om så önskas kan tacksägelse ske även för kyrkotillhörig som inte är skriven i församlingen.
Tacksägelse sker i gudstjänsten.
Tacksägelse görs inte för icke kyrkotillhörig.
 
Om de anhöriga önskar se den avlidne före eller i samband med begravningen kan, om så önskas präst vara med.
 
  
Begravningsgudstjänsten
 
Enligt Svenska kyrkans ordning är begravningsgudstjänsten en offentlig gudstjänst. De anhöriga, mfl, får möjlighet att ta farväl till den döde. Från kyrkans sida vill vi förmedla hoppets budskap om uppståndelsen från de döda. Så länge önskemål från de anhörigas sida går att förena med begravningsgudstjänstens syfte vill vi visa öppenhet och förståelse för dessa.
Diakon eller annan medarbetare som haft särskild kontakt med den avlidne kan medverka i begravningsgudstjänsten. Huvudansvaret för begravningsgudstjänsten, dess utformande och genomförande, åvilar tjänstgörande präst.
 
Jordbegravning och kremation
 
I Kyrkohandboken finns två alternativ för överlåtelsen.
Det första alternativet, då jord läggs på kistan, bör tilllämpas i samband med jordbegravning. Vid kremation bör det andra alternativet användas. Prästen gör då korstecknet över kistan. Det liturgiska handlandet bör stämma överens med det som sägs.
Vid jordbegravning avslutas begravningsgudstjänsten i och med att kistan sänkts ner i graven och prästen lyst frid över graven. Avskedstagandet sker då vid graven. Finns särskilda skäl kan undantag göras. Om den avlidne skall kremeras tas avsked i kyrkan. Detta kan beledsagas med stilla musik.
 
Prästen har tillsammans med kyrkomusikern ansvaret för den musikaliska utformningen vid begravningsgudtjänsten. För att underlätta valet av psalmer, musik och sånger upprättas en lista. Denna upptar musik och sång som bedöms på ett pietetsfullt sätt uttrycka begravningsgudstjänstens syfte, samt lämplighet att framföras i det helgade kyrkorummet.. Ibland tar begravningsbyrån emot önskemål om psalmer och övrig musik. Det definitiva beslutet fattas emellertid av tjänstgörande präst. Sånger med allmänt innehåll kan med fördel framföras i samband med minnesstund.
Tjänstgörande präst medverkar vid minnesstund om så önskas. Prästen kan också delta vid urnnedsättning om de anhöriga uttrycker önskemål om detta.
 
 
Uppföljningen
 
Uppföljningen av begravningen är oftast viktig. Den präst som förrättar begravningsgudstjänsten har samma ansvar för uppföljningen som för förberedelsen. Uppföljningen kan ske genom samtal, besök, sorgegrupper och minnesgudstjänster.
Inbjudan till sorgegrupper ligger särskilt på diakonens ansvar.
 
Kyrkogårdspersonalen, som i sitt dagliga arbete ofta möter sörjande människor ges en grundläggande utbildning i hur man möter sörjande.
 
För uppföljning och utveckling av begravningspastoralen är det viktigt att all involverad personal deltar. Samråd bör ske regelbundet.


BEGRAVNINGSOMBUD
 
I varje kommun finns ett begravningsombud som har till uppgift att ta till vara på de personers intressen som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Begravningsombudet utses av Länsstyrelsen. Berga pastorat tillhör Ljungby kommun som för närvarande inte har något ombud utsett. 

 
 Välj ett klipp i listan nedan. Du kan antingen lyssa på klippet direkt på webbplatsen eller ladda ner det till din dator / mp3-spelare.
Inga filer uppladdade ännu...Berga pastorat - Biskop Henriks väg 2, 341 50 LAGAN - Tel 0372-358 50 - Email: <a href=